REKRUTACJA DO PROJEKTU „DOBRA PROFESJA OTWIERA WIELE DRZWI”

W dniach 12 do 30 listopada 2018 odbędzie się rekrutacja uczestników do projektu „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, realizowanego przez I Zespół Szkół w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt jest finansowany w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych, które odbędą się w lutym 2019 w Austrii i we Włoszech oraz na przełomie kwietnia 
i maja na Węgrzech.  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Każdemu z uczestników zostanie zapewnione:

 • zakwaterowanie wraz z wyżywieniem,
 • ubezpieczenie,
 • kieszonkowe,
 • wycieczki, dojazd na miejsce stażu i powrót do domu oraz przejazdy lokalne,
 • zajęcia przygotowawcze oraz wsparcie szkoły i organizacji partnerskiej.

Rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic klas III, kształcących się na kierunkach:

 • technik spedytor,
 • technik elektryk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy:

 1. zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
 2. uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A i część B – oświadczenie kandydata/kandydatki
  i rodzica – w przypadku osób niepełnoletnich),
 3. przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B II– dla wychowawcy),
 4. Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – pani Pauliny Bajończak lub złożyć
  w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 30 listopada 2018 r.
 5. W przypadku niepełnoletności kandydata/ki, formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny.

 

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów oraz pozytywną opinię wychowawcy klasy. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione
w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Poza udziałem w stażu zagranicznym osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych,  a po powrocie w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

ZAŁĄCZNIKI DO ARTYKUŁU:

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ARKUSZ REKRUTACYJNY