W dniu 31 października 2017 roku w pracowni komputerowej w  I Zespole Szkół we Wschowie odbyło się badanie IPD na platformie on-line dla uczniów rekrutowanych do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

 

Celem było dokonanie oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych każdego ucznia do wykonywania poszczególnych zawodów, planowania ścieżki kariery UP, rozwijania mocnych stron oraz niwelowania słabych, a także wybór odpowiednich szkoleń/kursów w projekcie, zgodnych z kierunkiem rozwoju indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia.

Każdy uczestnik otrzymał indywidualny kod dostępu do baterii testów. Badania te określają: predyspozycje  osobowościowe i zawodowe, kotwice kariery, typ interpersonalny, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz preferencje zawodowe.

Po zalogowaniu na platformie UP uczniowie wypełnili testy i zadania pod nadzorem konsultanta merytorycznego. Po zakończeniu został wygenerowany wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia. Rzetelny raport przygotowany przez specjalistę/coacha pozwoli wyznaczyć ścieżkę kariery, wskazać obszary do rozwoju, mocne strony oraz skierować na odpowiednie szkolenie i wsparcie.

Specjalista/coach przygotowuje IPD jako osoba niezależna – która w przeciwieństwie do doradcy zawodowego pracującego w szkole – jest w stanie przygotować bezstronną opinię o uczniu i wskazać wytyczne do dalszej pracy w szkole z doradcą zawodu/ pedagogiem/psychologiem.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.