I Zespół Szkół we Wschowie w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 będzie realizował projekt „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 290 659,53 PLN.
Projekt skierowany jest do uczniów III klas technikum kształcących się w kierunkach: technik spedytor, technik elektryk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych oraz rozwój umiejętności językowych wśród 38 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie, umożliwiających im w przyszłości znalezienie zatrudnienia. Projekt daje uczestnikom możliwość aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:
⦁ zwiększenie umiejętności zawodowych i doświadczenia uczestników w zawodzie w którym się kształcą,
⦁ doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole,
⦁ rozwinięcie umiejętności językowych uczniów oraz przełamanie bariery językowej,
⦁ zwiększenie samodzielności i przedsiębiorczości,
⦁ zwiększenia znajomości innych kultur oraz otwartości na różnice kulturowe.

Realizacja projektu stanowi szansę dla naszej szkoły na rozwinięcie współpracy międzynarodowej, podniesienie jej oferty edukacyjnej oraz wzrost kompetencji kadry związanych z zarządzaniem projektem i znajomości języków obcych.
 
W ramach projektu 38 uczniów kształcących się w kierunkach: technik spedytor, technik elektryk
oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbędzie dwutygodniowy zagraniczny staż
w Austrii, we Włoszech oraz na Węgrzech w przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników. Mobilności odbędą się w terminach 17.02.2019 – 02.03.2019 w Austrii i we Włoszech oraz 28.04.2019 – 11.05.2019 na Węgrzech.
Przed wyjazdem z każdym uczniem zostaną podpisane konieczne dokumenty, m.in. umowa uczestnictwa i porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną
potwierdzone przez Europass Mobilność, certyfikaty uczestnictwa oraz opinie w dzienniczkach praktyk.
 

Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach przygotowawczych. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznają kulturę w krajach docelowych, historię
i obyczaje. Ostatni blok spotkań będzie miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmie zagadnienia m. in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres i nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej. Po powrocie z mobilności uczniowie będą uczestniczyć w procesie upowszechniania rezultatów.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny – uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie,
wyżywienie, podróż tam i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie oraz program kulturowy.