List otwarty do Rodziców

Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka szkolna I Zespołu Szkół we Wschowie przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i otrzymała wsparcie w wysokości 15 tys. zł.  Celem tego Programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności do pozycji poszukiwanych i chętnie czytanych przez młodzież, a tym samym wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

W dobie komputeryzacji życia i dominacji mediów czytanie zostało zepchnięte na margines. Telewizja i internet stały się dla  młodzieży głównym źródłem informacji o świecie. A to przecież książki doskonale przekazują informacje o historii i świecie współczesnym. Pobudzają wrażliwość i rozwijają wyobraźnię. Pomagają zrozumieć rzeczywistość i promują aktywną postawę wobec rzeczywistości. Wpływają na wszechstronny rozwój poprzez wzbogacanie słownictwa, kształcenie stylu i poprawności języka ojczystego,  pokazywanie wzorów do naśladowania i zachowania. Ksiązki dostarczają wielu wzruszeń i emocji oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, umożliwiają wyrobienie sądu o sobie
i rówieśnikach.

Aby w pełni zrealizować założenia Programu, w naszej szkole zostaną podjęte działania mające na celu zachęcenie młodzieży do większego zainteresowania się literaturą
i uświadomienie jej korzyści płynących z czytania.
Z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów I Zespołu Szkół wynika, że aktywność czytelnicza młodzieży nie jest wysoka. Jednak większość uczniów (ok. 2/3) deklaruje, że czyta książki, co jest zjawiskiem pozytywnym. Niestety, aż 30% uczniów w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki lub tylko 1 pozycję, co budzi duży niepokój. Przeprowadzone badania wykazały, że dla 41,51%  czytanie jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, jednak 58,49%  deklaruje coś zupełnie przeciwnego. Książka dla 50% ankietowanych stanowi dobry prezent i prawie połowa z nich posiada własne księgozbiory domowe. 

Zdecydowana większość uczniów (89,70%) wskazuje, że najbardziej  w bibliotece szkolnej brakuje nowości.

Mamy nadzieję, że rezultatem wdrażania projektu będzie rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu. Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadomienia dzieciom przyjemności płynącej z czytania i jego ogromnego wpływu na proces uczenia się. Przy okazji cyklicznych spotkań, zebrań
z wychowawcami klas możecie Państwo zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz
z nich korzystać.

     Drodzy Rodzice, prosimy Was o zachęcanie swoich dzieci do odwiedzania biblioteki
i czytania książek.

 

Dziękujemy