I ZESPÓŁ SZKÓŁ

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

 DO I  ZESPOŁU SZKÓŁ im. S. Staszica we WSCHOWIE

na rok szkolny 2021/2022

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z DORADCĄ ZAWODOWYM TEL: 65 540 32 57

 1. Podstawa prawna
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm. – rozdział 6);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) § 11b ust. 2;
 5. Zarządzenie nr 4/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022;
 6. Zasady ogólne
 7. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Zespołu Szkół we Wschowie przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący i członek.
 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
 9. a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie;
 10. b) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych;
 11. c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
 12. d) podaje informacje o wolnych miejscach w szkole;
 13. e) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

III.    Wymagane dokumenty

 1. podanie;
 2. 2 zdjęcia;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, dotyczy kierunków:
  liceum ogólnokształcące, technik elektryk i technik żywienia i usług gastronomicznych;
 4. świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

 1. Kandydaci do klas branżowej szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

 

 1. TERMINARZ REKRUTACJI:

 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  – Oddział Przygotowania Wojskowego:

 • Złożenie podania oraz zgody rodziców: od 17 maja do 31 maja 2021r.

PODANIE DO SZKOŁY POBIERZ

ZGODA RODZICÓW  POBIERZ

REGULAMIN PRÓB  SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POBIERZ

 • Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: I TERMIN: 2 czerwca 2021 r. godzina 15.30
                                                                            IITERMIN: 18 czerwca 2021 r. godzina 15.30
 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: do 14 lipca 2021 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 lipca 2021 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia: od 23 do 30 lipca 2021 r.
  – oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

 

TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 • Składanie podań : od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

PODANIE DO SZKOŁY POBIERZ

ZAŚWIADCZENIE  O  PRZYJĘCIU  NA  PRAKTYCZNĄ  NAUKĘ  ZAWODU POBIERZ

 • Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: do 14 lipca 2021 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 lipca 2021 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego: od 23 do 30 lipca 2021 r.
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole: 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00
 1. Procedura
 2. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się każdy kandydat, który:
 • ukończył szkołę podstawową, nie przekroczył osiemnastu lat i spełnia warunki ujęte w regulaminie;
 • złożył pełną dokumentację w sekretariacie szkoły.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej I Zespołu Szkół we Wschowie decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów (suma punktów uzyskana w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego).
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkurów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 3. Wybranymi przedmiotami objętymi postępowaniem rekrutacyjnym są: język polski, matematyka, język angielski oraz przedmiot wskazany przy konkretnym kierunku nauczania.
  Przedmioty ze świadectwa wliczane do punktacji w czasie naboru: 

  LP RODZAJ SZKOŁY        
  1. liceum OPW język polski matematyka język obcy wiodący wychowanie fizyczne
  2. technikum logistyczne język polski matematyka język obcy wiodący geografia
  3. technikum informatyczne język polski matematyka język obcy wiodący informatyka
  4. technikum elektryczne język polski matematyka język obcy wiodący fizyka
  5. technikum ekonomiczne język polski matematyka język obcy wiodący geografia
  6. technikum żywienia i usług gastronomicznych język polski matematyka język obcy wiodący chemia
  7. szkoła branżowa język polski matematyka język obcy wiodący informatyka

   

 4. Sposób przeliczania na punkty wyników uzyskanych przez kandydata do klasy pierwszej, na egzaminach zewnętrznych oraz na świadectwie ukończenia szkoły:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: języka polskiego, i matematyki mnoży się przez 0,35. Z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3
 • za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się:
 • za ocenę celującą – po 18 punktów
 • za ocenę bardzo dobrą – po 17 punktów
 • za ocenę dobrą – po 14 punktów
 • za ocenę dostateczną – po 8 punktów
 • za ocenę dopuszczającą – po 2 punkty
 1. Za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 4 punkty

c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub  przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 punkty

 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.2-5, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim – 2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkt. 2-6 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów : biologia, geografia, chemia, fizyka i historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 30punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty
 • języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów : biologia, geografia, chemia, fizyka i historia, oceny wyrażonej w stopniu
 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty