Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,   

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia odbywają się na odległość w czasie rzeczywistym zgodnie  z planem i w dotychczas obowiązującej formie.  

Do 11 kwietnia ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu prowadzona przez szkoły 
i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, 
w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość. 

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu do uczestniczenia w nauce zdalnej, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą ubiegać się o wypożyczenie sprzętu ze szkoły.  

Kontakt ze szkołą możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny, email lub telefon.    

Dyrekcja  
I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie   

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021