Regulamin korzystania z multimedialnego centrum informacji

 1. Multimedialne Centrum Informacyjne (dalej MCI) służy młodzieży, nauczycielom,
  rodzicom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy  i informacji.
 2. MCI jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 3. Komputery służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz
  korzystania z multimedialnych programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 4. Z centrum można korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby poszukujące informacji na zajęcia
   lekcyjne
 6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenia
  mechaniczne sprzętu).
 7. Uczniowie mogą zamawiać stanowisko komputerowe na określoną godzinę.
 8. Wykorzystywanie MCI w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne tylko
  w przypadku wolnych stanowisk.
 9. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze
  będzie ograniczony.
 10. Opiekun MCI dba o bezpieczeństwo w sieci oraz przestrzeganie zasad BHP.

Zabrania się:

 1. Nie wolno wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia,
  dyskryminacja rasowa, narkotyki, propagowanie przemocy itp.).
 2. Instalowania własnych programów, dokonywania zmian w już istniejących
  oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 3. Wykonywania jakichkolwiek połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączanie
  i rozłączanie kabli zasilających)
 4. Zmieniania stanowiska komputerowego bez zgody nauczyciela.
 5. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

 

Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary, np. zakaz korzystania z komputera na czas wskazany przez nauczyciela.