Regulamin wypożyczalni i czytelni

 

 1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły, rodzice i opiekunowie prawni, rodzeństwo i absolwenci.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny oraz na okres ferii zimowych i letnich.
 3. W czytelni panuje cisza i atmosfera sprzyjająca pracy własnej ucznia.
 4. Każdy użytkownik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni
  i czytelni.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).
 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 8. Księgozbiór podręczny może być wypożyczony do domu pod koniec pracy czytelni, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 9. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 10. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością szkolną. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
  O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest uiścić wartość szacunkową książki. Czytelnik może w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę dostarczyć inne książki nie mniejszej wartości, przydatne dla biblioteki.
  O przydatności danej książki w księgozbiorze biblioteki decyduje bibliotekarz.
 12. Za uszkodzenia książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie. Za uszkodzenie książki uważa się: kreślenie ołówkiem, piórem, robienie uwag, notatek, plam wszelkiego rodzaju, rozdarcie, wyrywanie kartek, itp. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od stopnia jej uszkodzenia.
 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego, a czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca aktualną szacunkową równowartość całości dzieła, ponadto nie nabywa praw własności do jego pozostałych tomów.
 14. Czytelnik za zagubioną książkę lub uszkodzenia wpłaca ustaloną sumę na konto Rady Rodziców z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: na zakup książki do biblioteki szkolnej.
 15. Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami szkoły zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel –bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą  zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece.