Statut biblioteki szkolnej

przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

 

Rozdział I  Postanowienia ogólne

Rozdział II Zadania biblioteki

Rozdział III  Organizacja biblioteki

Rozdział IV  Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Rozdział V  Prawa i obowiązki czytelników

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracująnad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań.
 2. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy I Zespołu, praktykanci, rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo i absolwenci

Rozdział II

Zadania biblioteki

 1. Zadania biblioteki.
  a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów bibliotecznych,
  b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
  c) zaspokajanie potrzeb czytelniczych użytkowników,
  d) przysposabianie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji oraz ze zbiorów innych bibliotek,
  e) działania na rzecz przygotowania uczniów do wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  f) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej,
  e) inspirowanie uczniów do rozwijania ich zainteresowań oraz pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  g) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczyciela,
  h) pełnienie funkcji ośrodka informacji o regionie.

Rozdział III

Organizacja biblioteki

 1. Nadzór.

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

– zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe
na działalność biblioteki,

– zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,

– w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania.

 1. Lokal.

Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni
oraz multimedialnego centrum informacji.

 1. Zbiory.

Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:

– podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,

– wydawnictwa informacyjne,

– lektury podstawowe i uzupełniające języka polskiego,

– książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej,

– wydawnictwa naukowe,

– inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania
  (teksty źródłowe, normy),

– wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów,

– literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,

– dokumenty audiowizualne i multimedialne,

– edukacyjne programy komputerowe,

– prasę dla uczniów i nauczycieli,

– dokumenty o regionie,

– informacje o szkolnictwie wyższym, zawodach i rynku pracy,

– informacje na temat Unii Europejskiej,
– dokumenty szkolne.

 1. Pracownicy biblioteki:

– w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje zgodnie
   z obowiązującym prawem,

– zadania nauczyciela bibliotekarza są ujęte w planie pracy biblioteki,

– pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.

 1. Finansowanie wydatków:

– wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły,

– działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców,

– biblioteka może zdobyć środki finansowe z różnych programów wspierających działalność
  bibliotek szkolnych.

 1. Czas pracy biblioteki:

– biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz na okres ferii zimowych i letnich,

– okres udostępniania zostaje ograniczony w czasie przeprowadzania skontrum,

– czas otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z dyrekcją.

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania ze zasobów bibliotecznych określają regulaminy wypożyczalni i czytelni oraz multimedialnego centrum informacji sporządzone przez nauczyciela bibliotekarza i zaaprobowane przez Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział IV Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Zasady współpracy z uczniami:
  – uczniowie szkoły mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zbiorów biblioteki,
  – biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia
  – biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia przy współpracy z nauczycielami i wychowawcami,
  – biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu
    rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
  – nauczyciele –bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i przemocy,
  – biblioteka upowszechnia treści programu profilaktyki zdrowotnej przy współpracy z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolną
  – użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami szkoły zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece.
 2. Zasady współpracy z nauczycielami:
  – wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
  – współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno-bibliograficznego,
  – informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
  – współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych oraz pomaganie uczniom mającym trudności w nauce,
  – wspieranie nauczycieli i wychowawców w pracach mających na celu wyrównywanie różnic w intelektualnym i kulturalnym rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych,
  – wspomaganie procesu orientacji i poradnictwa zawodowego poprzez współpracę z szkolnym
    doradcą  zawodowym,
  – pomoc nauczycieli i wychowawców w uświadamianiu uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki
  (np. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone),
  – współpraca w doborze materiałów bibliotecznych oraz  w selekcji zbiorów bibliotecznych,
  – promowanie biblioteki szkolnej w społeczności lokalnej poprzez organizację imprez i wystaw.
 3. Zasady współpracy z rodzicami:
  – wspieranie rodziców i opiekunów prawnych w procesie wychowawczym poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  – pomoc w doborze literatury,
  – informowanie rodziców o czytelnictwie.
 4. Zasady współpracy z innymi bibliotekami:
  – wspólne organizowanie imprez czytelniczych,
  – branie udziału w konkursach,
  – wymiana wiedzy i doświadczeń,
  – udział w targach i kiermaszach, spotkaniach autorskich,
  – współuczestniczenie w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach.
 5. Praca pedagogiczna oraz organizacyjno-techniczna nauczyciela bibliotekarzaa) praca pedagogiczna:
  –  udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni oraz stanowiska komputerowych w multimedialnym centrum informacji,
  – prowadzenie  działalności informacyjnej i propagandowej, wizualnej, słownej dotyczącej zbiorów i pracy  biblioteki,  
  – udzielanie porad w doborze lektur zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji  życiowej,
  – realizowanie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego oraz indywidualny instruktaż czytelnika w tym zakresie,
  – prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek, dalszego kształcenia, wyboru zawodu i inne,
  – współpracowanie z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w rozwijaniu kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia,
  – dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym,
  – zmieniać i dostosowywać funkcje i zadania biblioteki do oczekiwań czytelników.b) praca techniczno-organizacyjna:
  – troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki,
  – gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami
  – przeprowadzanie selekcji zasobów bibliotecznych,
  – prowadzenie  ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  – organizowanie wg obowiązujących norm warsztatu informacyjnego (katalogi elektroniczne),
  – opracowywanie  zbiorów czyli katalogowanie i klasyfikowanie wg obowiązujących norm
  – prowadzenie  dokumentacji bibliotecznej,
  – przeprowadzanie skontrum zbiorów za pomocą programu komputerowego
  – planowanie pracy (roczny plan pracy),
  – konserwacja zbiorów,

Rozdział IV

Prawa i obowiązki czytelników

 1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów bibliotecznych.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały biblioteczne.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka
  może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik rozlicza się z biblioteką w oparciu o obowiązujący regulamin wypożyczalni i czytelni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do przestrzeganie: „Regulaminu wypożyczalni i czytelni” oraz „Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki”.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia
  potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów.

 

Załączniki do Statutu:

 1. Regulaminu wypożyczalni i czytelni.
 2. Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki.