Od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2022 roku realizowany jest projekt
,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Uczniowie odbywają praktyki i staże realizowane u pracodawców oraz
przedsiębiorców na terenie Powiatu Wschowskiego.

W projekcie dotychczas wzięło udział 136 uczestników z I  Zespołu Szkół
we Wschowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie.

Staże uczniów trwały 150 godzin, natomiast nauczycieli 40 godzin.
Uczestnicy odbyli staże w dwunastu zawodach: technik informatyk, technik
ekonomista, technik mechanik, technik spedytor, technik elektryk,
technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca, fryzjer, stolarz, elektryk oraz kucharz.

Celem staży dla uczniów jest nabycie umiejętności do samodzielnego
wykonywania pracy, zdobycie doświadczenia w środowisku pracy
zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia oraz podniesienie
poziomu wiedzy i kompetencji w wykonywanym zawodzie.

Natomiast celem staży nauczycieli jest podniesienie kompetencji w
zakresie kształcenia zawodowego, zaktualizowanie wiedzy, poznanie
nowszych, aktualnie stosowanych technik i rozwiązań w danej branży, a
następnie przekazanie zdobytej przez siebie wiedzy i doświadczenia uczniom.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski, a partnerami są Zachodnia Izba
Przemysłowo-Handlowa z Gorzowa Wielkopolskiego, Uniwersytet
Zielonogórski oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej we Wschowie,
która jest odpowiedzialna za realizację staży i praktyk dla uczniów i
nauczycieli.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł.
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.