KONKURS NA „SUPERKLASĘ” – NAJLEPSZĄ KLASĘ W ROKU SZKOLNYM

W I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE.

Cele konkursu:

  • Nagradzanie i wspieranie pozytywnej aktywności uczniów,
  • Wprowadzenie rywalizacji między klasami podnoszącej zdyscyplinowanie uczniów.

W konkursie biorą udział wszystkie klasy I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica z wyjątkiem klas kończących naukę w danym roku szkolnym.

Konkurs trwa od 1 października do 31 maja bieżącego roku szkolnego.

Oceniane są:

  • frekwencja,
  • udział w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych – szkolnych i pozaszkolnych,
  • czynny udział w uroczystościach szkoły i pozaszkolnych,
  • aktywność społeczna,
  • wyniki w nauce,
  • zachowanie,
  • czytelnictwo,
  • oraz wszelka dodatkowa pozytywna aktywność uczniowska.

Komisja konkursowa: Dyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców, 2 członków Rady Pedagogicznej (w tym opiekun samorządu) oraz przewodniczący i zastępca samorządu szkolnego.

Nagrody: Nagrodzona zostaje klasa, która w ciągu całego roku szkolnego uzbiera największą ilość punktów. Nagroda to wyjazd sfinansowany przez Dyrektora i Radę Rodziców. W poszczególnych konkursach również mogą być przyznawane nagrody.

Wyniki z poszczególnych konkursów zapisywane są na specjalnych protokołach. Każda uczestnicząca w danej kategorii klasa otrzymuje punkty za uczestnictwo, natomiast klasy najlepsze otrzymują dodatkowe punkty zgodne z zajętym miejscem.

Koordynatorzy konkursu: Honorata Jarosz i Ewa Wróbel.

bip
dpjw
wtp
jugend